1. Obchodné podmienky od 1.1.2022

Tieto Obchodné podmienky a reklamačný poriadok (ďalej len „OP“) upravujú podmienky uzatvárania obchodného vzťahu v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a ochranu spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon“).
1.1  Predávajúcim je KRINNER SK, s. r. o. Mládeže 425/90, 013 41 Dolný Hričov, DIČ: 2022508763. IČO 43901972 zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, odd.: Sro, vložka číslo: 19954/L  (ďalej len "prevádzkovateľ e-shopu").

1.2 Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba (osoba zapísaná v OR SR, osoba, ktorá podniká na základe živnostenského registra, osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu).
1.3 Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom prehľade na stránkach e-shopu.
1.4 Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.
1.5 Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dohodnúť v kúpnej zmluve. Odlišné ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
1.6 Znenie obchodných podmienok môže predávajúci v primeranom rozsahu meniť alebo dopĺňať, tým nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok. Predávajúci oznámi zmenu obchodných podmienok kupujúcemu uverejnením na webových stránkach alebo iným vhodným spôsobom najmenej 14 dní pred navrhovaným dňom účinnosti s tým, že kupujúci (pokiaľ sa na neho, resp. na ním uzavretú kúpnu zmluvu vzťahuje zmena obchodných podmienok) je oprávnený v uvedenej lehote (t. j. pred nadobudnutím účinnosti zmeny) odmietnuť zmeny obchodných podmienok a záväzok z toho dôvodu vypovedať.

2. Objednávanie a uzatvorenie kúpnej zmluvy

2.1 Objednávkou sa rozumie objednávka prostredníctvom webovej stránky, eshopu, písomnou formou: emailom, poštou alebo osobne objednané s vystavením písomného prijatia objednávky. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.
2.2 Objednávka musí spĺňať všetky podmienky pre jednoznačné identifikovanie objednávateľa ako aj objednávaného tovaru. Každá objednávka musí obsahovať: meno a priezvisko (fyzická osoba), názov a sídlo spoločnosti (právnická osoba), fakturačnú a dodaciu adresu, kontaktnú osobu, telefónne číslo, právnická osoba aj IČO, DIČ a IČ DPH, názov tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, spôsob úhrady, spôsob prevzatia tovaru. Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).
2.3 Odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje súhlas s tým, že tieto VOP sa vzťahujú na záväzkovo právny vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
2.4 Potvrdenie prijatia objednávky zo strany spoločnosti KRINNER SK, s.r.o bude len na základe písomnej žiadosti uvedenej v objednávke alebo na základe podmienok uzatvorenej rámcovej zmluvy.
2.5 Pri objednaní špecifického materiálu, alebo tovaru vo finančnej hodnote nad 10.000,-€, bude s objednávateľom uzatvorená Kúpno-predajná zmluva v zmysle Obchodného zákonníka.
2.6 Pokiaľ kupujúci stornuje objednávku v období, keď sa tento tovar nedá stornovať u dodávateľov predávajúceho, kupujúci sa zaväzuje zaplatiť pokutu vo výške 30% z hodnoty stornovaného tovaru.
2.7 Pokuta uvedená v bode 6., článku 1, sa vyrubí aj v prípade, že tovar nebude stornovaný v celom množstve. V tomto prípade sa pokuta vypočíta z hodnoty neodobratého tovaru.

3. Dodanie tovaru

3.1 Predávajúci dodá kupujúcemu objednaný tovar v čo najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností predávajúceho. Termín vybavenia objednávky je obvykle do 10 pracovných dní od jej potvrdenia v prípade, že predávajúci má tovar dostupný na sklade. V prípade tovaru, ktorý nie je na sklade je spravidla dodanie 2 -3 týždne od pripísanej zálohy na účet dodávateľa, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
3.2 Miesto dodania tovaru – odberným miestom je sídlo kancelárie na ulici Škultétyho 42, 010 01 Žilina alebo na sídle skladu v Dolnom Hričove na ulici Na Imranovec 42. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje predávajúci – 1.dodávateľský alebo formou kuriéra (DPD).
3.3.Pokiaľ požadovaný tovar nie je k dispozícii alebo sa počas dodacej doby vyskytnú nepredvídané problémy, bude predávajúci informovať spotrebiteľa na kontaktnej adrese resp. telefónnom čísle uvedenom pri objednávke.
3.4 Dovoz tovaru predávajúci zabezpečuje len v rámci územia Slovenskej republiky.
3.5 Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť kuriérovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je kupujúci povinný vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí kuriér.
3.6 Spotrebiteľ berie na vedomie, že predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy v prípade, ak spotrebiteľ objednal tovar za cenu, ktorá bola zverejnená v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho v nesprávnej výške, pričom predávajúci o tejto chybe následne spotrebiteľa písomne alebo telefonicky informuje. V takomto prípade predávajúci oznámi spotrebiteľovi novú skutočnú cenu tovaru, ktorá môže byť vyššia ako cena tovaru uvedená v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho, pričom spotrebiteľ má právo v prípade ak s novou cenou nesúhlasí odstúpiť od zmluvy do 14 dní od doručenia oznámenia o novej výške ceny.

4. Kúpna cena

4.1 Ceny za tovar sú účtované podľa cenníka spoločnosti KRINNER SK, s.r.o. platného v deň expedície .Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená spotrebiteľovi pri overovaní objednávky, prípadne predávajúci odporučí spotrebiteľovi lacnejší variant dopravy.
4.2 Cena za tovar zahrňuje aj technické poradenstvo pri špecifikácii potrieb a náhrad, ako aj náklady spojené s balením a prípravou tovaru na expedíciu
4.3 Pri vybraných produktoch, ktoré kvôli svojim rozmerom, hmotnosti, alebo iným vlastnostiam neumožnia prepravu bežnou špedičnou firmou môže byť účtovaná individuálna cena dopravy.
4.4 Platnosť cenovej ponuky je jeden týždeň, pokiaľ  nie je dohodnuté ináč.
4.5 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
4.6 Všetky ceny uvedené na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho, ak nie je uvedené inak, sú uvedené s DPH.

5. Zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie (reklamačný poriadok)

5.1 Predávajúci zodpovedá za vady predaného tovaru (podľa §502 Občianskeho zákonníka). Práva vyplývajúce zo zodpovednosti za vady nemôže uplatňovať ten, na koho bol tovar zmluvne prevedený spotrebiteľom. Spotrebiteľ je povinný k účinnému uplatneniu záruky za vady predávajúcemu v záručnej dobe písomne oznámiť vady, ktoré tovar má, resp. uviesť, ako sa vady prejavujú a uplatniť si právo nároku na odstránenie vady v súlade s platným Občianskym zákonníkom (napr. na opravu tovaru alebo výmenu tovaru). Spotrebiteľ je povinný reklamovaný tovar odovzdať predávajúcemu kompletný, nepoškodený a v originálnom balení.
5.2 Pokiaľ ste od nás dostali chybný tovar, prosím, kontaktujte nás na info@zemneskrutky.sk. Vždy sa snažíme riešiť problémy spôsobom, ktorý je uspokojivý pre obe strany.
5.3 Konkrétne záručné a servisné podmienky sú uvedené v príslušných záručných listoch vybraných produktov, ktoré spotrebiteľ obdrží pri kúpe produktu. Záruka na tovar je 24 mesiacov.
5.4 Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
    a. doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu,
    b. doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu.
5.5 Reklamáciu môže zákazník uplatniť len po predložení platného dokladu o zakúpení tovaru.
5.6 Výsledkom reklamačného konania môže byť výmena tovaru, oprava tovaru, zľava z ceny tovaru, vrátenie peňazí alebo preukázateľné zamietnutie reklamácie.

6. Vrátenie tovaru:

V prípade, že spotrebiteľovi tovar z akéhokoľvek dôvodu nevyhovuje, má právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej na diaľku podľa § 7 Zákona do 14 dní od prevzatia tovaru a tovar predávajúcemu vrátiť.

    Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy aj pred prevzatím tovaru podľa § 7 ods.5 Zákona.
    Spotrebiteľ má možnosť poslať vlastnoručne podpísaný a vyplnený formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu bol doručený spolu s tovarom, alebo môže poslať vyplnený vzorový formulár, ktorý sa nachádza na Webových stránkach predávajúceho www.zemneskrutky.sk (  www.zemneskrutky.sk/shop/_docs/odstupenie-od-kupnej-zmluvy.pdf  ) ako Príloha č. 1 týchto OP, a to poštou na adresu: KRINNER SK, s.r.o., Mládeže 425/90, 013 41 Dolný Hričov, alebo emailom: info@zemneskrutky.sk.  Spotrebiteľ má možnosť uviesť dôvod vrátenia tovaru, t.j. uviesť, z akého dôvodu mu tovar nevyhovuje. Neuvedenie dôvodu vrátenia tovaru však nie je podmienkou na vrátenie peňazí.
    Spotrebiteľ je povinný v prípade odstúpenia od zmluvy tovar vrátiť najneskôr do 14 dní od odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy a to zaslaním tovaru poštou (odporúčame zaslať ako doporučenú zásielku) na adresu:

KRINNER SK, s. r. o.
Mládeže 425/90,
013 41 Dolný Hričov

    Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať zásielku tovaru vrátenú formou dobierky. Takto zaslaný tovar predajca neprijíma a bude zaslaný naspäť spotrebiteľovi.
    Odporúčame, aby spotrebiteľ vrátil tovar kompletný a v originálnom obale, a pre uľahčenie identifikácie uviedol číslo faktúry, svoje meno a priezvisko, adresu, prípadne aby aspoň priložil kópiu faktúry. Upozorňujeme, že v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s nim v čase od jeho doručenia do momentu jeho vrátenia iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastnosti a funkčnosti tovaru.
    Predávajúci vráti peniaze za vrátený tovar (kúpnu cenu ako aj iné platby, ktoré od spotrebiteľa prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu a dodanie tovaru) najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy,  a to rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
    Priame náklady na vrátenie tovaru znáša podľa § 10 ods. 3 Zákona spotrebiteľ.
    Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy a vrátiť tovar, ktorý bol zhotovený podľa jeho osobitných požiadaviek alebo tovar, ktorý bol určený osobitne pre jedného spotrebiteľa alebo tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť alebo tovar, ktorý rýchlo podlieha skaze alebo audiovizuálne diela, zvukové záznamy alebo zvukovo - obrazové záznamy, ktoré spotrebiteľ rozbalil (podľa §7 ods. 6 Zákona).
    Pri rezervácii tovaru na predajni prostredníctvom telefonického hovoru prebieha samotná kúpa produktu až na danej predajni. Preto sa na takýto nákup nevzťahuje zákon č 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

7. Zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru

Odstrániteľné vady:

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo:
        a) aby bola vada bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti
        b) namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady

Neodstrániteľné vady:

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo:
        a)  na výmenu veci alebo
        b) od zmluvy odstúpiť.

Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

8. Reklamácie:

    Predávajúci poučil spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka (bod Odstrániteľné vady  tohto článku) a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka (bod Neodstrániteľné vady  tohto článku) tak, že umiestnil tieto Obchodné podmienky a Reklamačný poriadok na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a spotrebiteľ - kupujúci mal možnosť si ho prečítať v čase pred odoslaním objednávky.
    V prípade, že spotrebiteľ reklamuje chybný alebo poškodený tovar, platia pre neho primerane podmienky uvedené v článku Vrátenie tovaru týchto OP. V prípade reklamácie tovaru je však spotrebiteľ povinný uviesť druh vady a/alebo poškodenia.
    Pokiaľ chce spotrebiteľ reklamovať tovar, odporúčame oznámiť túto skutočnosť čo najskôr po zistení vady e-mailom info@zemneskrutky.sk. alebo telefonicky na +421 41 564 3177.
    Adresa pre uplatnenie reklamácie:

KRINNER SK, s. r. o.
Mládeže 425/90,
013 41 Dolný Hričov

    O určení spôsobu vybavenia reklamácie bude spotrebiteľ informovaný telefonicky a/alebo emailom najneskôr v lehote do 10. pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví najneskôr v lehote 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie podľa tohto odseku začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie, ak lehota na jej vybavenie začala plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
    Predávajúci zodpovedá za vady predaného tovaru (podľa §502 Občianskeho zákonníka). Práva vyplývajúce zo zodpovednosti za vady nemôže uplatňovať ten, na koho bol tovar zmluvne prevedený spotrebiteľom. Spotrebiteľ je povinný k účinnému uplatneniu záruky za vady predávajúcemu v záručnej dobe písomne oznámiť vady, ktoré tovar má, resp. uviesť, ako sa vady prejavujú a uplatniť si právo nároku na odstránenie vady v súlade s platným Občianskym zákonníkom (napr. na opravu tovaru alebo výmenu tovaru).
    Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, na ktorý bola poskytnutá zľava a spotrebiteľ bol pri predaji na vadu upozornený.

9. Alternatívne riešenie sporov

    Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@zemneskrutky.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
    Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
    Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

10. Škody vzniknuté počas dopravy:

    Predávajúci zodpovedá za škody vzniknuté na tovare počas dopravy k spotrebiteľovi. V prípade, že bude tovar v prípade vrátenia tovaru poškodený alebo odcudzený počas dopravy od spotrebiteľa k predávajúcemu, je zodpovednosť za škody na tovare na strane spotrebiteľa.

11. Záruka:

    Predávajúci poskytuje na výrobné vady tovaru 24 mesačnú záručnú dobu (záruku) (ďalej len „Zákonná záruka“) . V tomto prípade slúži faktúra zároveň aj ako doklad o záručnej dobe. Pri niektorých druhoch tovaru môže byť záručná doba predĺžená, čo predávajúci uvedie v OP. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru spotrebiteľom. Pri predaji na telefonickú, e-mailovú alebo internetovú objednávku sa dňom prevzatia tovaru rozumie deň, kedy spotrebiteľ prevzal tovar od kuriéra. Pozáručný servis predávajúci neposkytuje.
    V prípade kúpy tovaru sa KRINNER SK s.r.o. zaručuje, že tovar musí zodpovedať svojej kvalite a musí slúžiť svojmu účelu po dobu trvania Zákonnej záruky. Na tovar poskytuje predávajúci aj špecifickú záručnú dobu v závislosti od konkrétneho produktu
    KRINNER SK s.r.o. sa zaručuje, že po dobu trvania Zákonnej záruky je povinné vymeniť tovar v dôsledku poruchy alebo vady tovaru minimálne rovnakého typu zadarmo.

12. Záverečné ustanovenie

6.1 Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka Slovenskej republiky. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.
6.2  Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatného ustanovenia bude aplikované ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy alebo obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.
6.3 Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.
6.4 Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, so spracovaním a uchovávaním osobných údajov, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovávaním ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho  predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.
6.5 Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť  na úrade pre ochranu osobných údajov.
6.6 Korešpondenčná adresa na doručovanie: Krinner SK, s. r. o. Mládeže 425/90,013 41 Dolný Hričov


TOP